33eee

33eee

夫欲快意任怀,自谓达识知命,不泥异端,极情肆力,不劳持久者,闻此言也,虽风之过耳,电之经目,不足喻也。破痈口当令上留三分,近下一分针之。

斑蝥、芫青毒用猪膏、戎盐、大豆汁、蓝汁、巴豆、盐汤煮猪膏。十曰水洗疔,其状大如钱形或如钱孔大,疮头白里黑,汁出中硬,忌饮浆水,水洗渡十一曰刀镰疔,其状疮阔狭如薤叶大,长一寸,左侧肉黑如烧烁,忌刺及镰刀切割铁刀十二曰浮沤疔,其状疮体曲圆少许不合,长而狭如薤叶大,内黄外黑,黑处刺不痛,内十三曰牛拘疔,其状肉起,掐不破。

民散则国亡,气竭则身死。又方以好麻油二升煎令熟,纳葱白三寸令黑便熟,冷,顿服之。

 又方皂荚子取仁作末敷之,五日内瘥。扁鹊云∶杏仁不可久服,令人目盲,眉发落,动一切宿病。

又方捣槐子,和井花水封之。三曰肾虚,役用伤肾,是以腰痛。

稀毫毛者,三焦膀胱结也。味伤形,气伤精。

Leave a Reply