AG试玩免费

AG试玩免费

又灸龙门二十壮,三报,在玉泉下,女人入阴内外之际。然能滑肠,泄泻与中满者忌用之。

望不补而晦不泻,弦不夺而朔不济。 论曰∶凡妇人虚羸,血气不足,肾气又弱,或当风饮冷太过,心下有痰水者,欲有胎而喜病阻。

然能滑肠、湿脾、腻膈,天设之以为小儿,非壮者所当常服。然能滑肠,泄泻与中满者忌用之。

 灸脐上下各半寸,及鸠尾骨端,又足太阴各一壮。妊娠一月名始胚,饮食精熟,酸美受御,宜食大麦,毋食腥辛,是谓才正。

卷五下少小婴孺方下\小儿杂病第九治小儿猝中风,口噤不下一物方。热多,渴者,去之,加天花粉二两。

蛇床子一升,布裹炙熨之。 及浣濯衣水,皆以器盛,过此忌月乃止。

Leave a Reply