s80手机电影

s80手机电影

当也,少拂其性,而其势更逆。用之于生血、活血之中,则血之死者既庆再生,而筋骨之断者自庆再续。

夫黄连,泻实火也,补正火也,安君火也,不先将黄连之义,罄加阐扬,则虚火、邪火、相火之道,终不明于天下。纸,乃纳气归原之圣药,气之不归者,尚使之归,岂气之未破者而使之破乎?

茵陈可用至三钱至五钱,不可越五钱之外,连服数剂,黄可尽退也。补在散,则补非大补,而散为大散矣。

 沙苑蒺藜善止遗精遗溺,治白带喉痹,消阴汗,而白蒺藜则不能也。百合非止喘之药也,但能消痞满耳。

说者论其能安五脏,与人参同功,又云人参补五脏之阳,沙参补五脏之阴,皆不知沙参之功用而私臆之也。其收口也,肉必如刀之割,服金银花,而皮痒如爪搔也,然此犹阴症而无大变者也。

夫泽泻之义,于三方可悟其微,三方最未尽其妙。惟西粤者尤妙,以其味初上口时,绝似人参,少顷味则异参耳,故止血而又兼补。

Leave a Reply